Van drie stichtingen naar één stichting

De besturen van drie stichtingen beslissen om te fuseren. De drie stichtingen waren opgericht door groepen technische bedrijven die via hun stichting aanjager wilden zijn van technisch onderwijs op het hoogste niveau van het middelbaar onderwijs. Met de fusie konden krachten gebundeld worden om één uniek onderwijsprogramma te realiseren in samenwerking met een ROC met als doel breed inzetbare technici in te laten instromen op de arbeidsmarkt.

De opdracht van Mirjam was om besturen te adviseren en te begeleiden bij het inrichten van de structuur van de fusie-stichting: financiering, ‘governance’ en besturing. Via een zogenaamd levend document dat Mirjam beheerde en schreef, zijn de nieuwe structuur, toekomstplannen, afspraken en meerjarenbegroting tot stand gekomen. Tijdens bijeenkomsten en bestuursvergaderingen is stapje voor stapje, via intensieve dialoog over de invulling van het levend document, gewerkt aan het businessplan en bijbehorend reglement. Op de achtergrond vond de juridische fusie plaats. Mirjam was verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de communicatie tussen bestuursleden, notaris, juridisch adviseur en secretariaat. Oude besturen zijn afgetreden en hebben plaatsgemaakt voor het nieuwe bestuur van de fusie-stichting. 

De laatste fase van Mirjams hulp bestond uit het begeleiden van het nieuwe bestuur in de wijze waarop zij gaan besturen. Het in kaart brengen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV) aan de hand van het businessplan en het reglement. Mirjam heeft geadviseerd over de verdeling van de TBV en de vertaling naar een planning- en controlecyclus. Verder de bewustwording van de impact die afspraken over het de wijze van besturen hebben op het eigen functioneren en in teamverband. Het resultaat was dat het nieuwe bestuur zijn weg gevonden heeft en de missie waarvoor zij staat met overtuiging kan vertegenwoordigen en overbrengen.

De raden van toezicht van de drie stichtingen hebben Mirjam de opdracht hebben verstrekt om hen te ondersteunen bij het werven en selecteren van een nieuwe raad van toezicht. Deze transitie is met succes voltooid.