Privacy

Privacyverklaring Mirjam van Drimmelen Consultancy

Mirjam van Drimmelen Consultancy heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van uw gegevens. In deze privacyverklaring geven we aan hoe we daarmee om gaan.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Mirjam van Drimmelen consultancy verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze consultancydiensten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u te communiceren. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

In dit privacy statement geven wij antwoord op de vraag welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt, namelijk:

Voorletters en achternaam
Geslacht
Bedrijfsnaam
Sector en beroep
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
Telefoonnummer (mobiel of vast)
E-mailadres (werk of privé)
Bankgegevens
De verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

De instandhouding van een actueel emailbestand voor het sturen van nieuwsbrieven en informatie over onze dienstverlening e.d. als u daar geen bezwaar tegen maakt.

Het sturen van facturen en afhandelen van betaling.

Het sturen van een offerte als u daar om gevraagd heeft.

Bij het uitvoeren van overeenkomsten. Die uitvoering bestaat meestal uit een aantal acties en werkzaamheden waaronder het maken van verslagen, notities, afspraken of versturen van e-mails e.d. als u daar om vraagt.

Hoe lang we gegevens bewaren

Mirjam van Drimmelen Consultancy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand is gekomen, worden uw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals boekhoudsysteem of marketingsysteem, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mirjam van Drimmelen Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden, verstrekking aan derden geschiedt alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, bijvoorbeeld omdat u via ons een dienst wilt organiseren waar expertise van een derde voor nodig is.  

Mirjam van Drimmelen Consultancy kan gebruik maken van functionele en analytische (Google Analytics) cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen een e-mail te sturen aan mirjam@mirjamvandrimmelen.nl

Voor overige berichten, zoals onze nieuwsbrief is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor onze nieuwsbrief.

Wijzigingen privacy beleid

ZZP Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze website.

Klachten en zwakke plekken

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Mirjam van Drimmelen Consultancy dat verzoek in beginsel als ‘klacht’ aanmerken. Uw verzoek kunt u indienen bij mirjam@mirjamvandrimmelen.nl. Om er zeker van te zijn dat uw ‘klacht’ door u is gedaan verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto , MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), ID-nummer en BSN (burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier werken, op uw verzoek.

Bij Mirjam van Drimmelen consultancy vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

 Dit privacy statement is opgesteld d.d. 24 mei 2018.